CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

Cele i formy działania ZEiRP RP

Celem Związku jest:

1) zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów (wdowców) po strażakach – zwanych dalej członkami Związku,
2) ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej,
3) organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji,
4) pielęgnowanie – utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą,
5) czuwanie nad sprawiedliwa oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz obroną honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy,
6) wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej oraz w innych sprawach publicznych,
7) pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby Koleżeństwa oraz zapewnienie członkom Związku uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym,
8) umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami Państwowej Straży Pożarnej i członkami Ochotniczych Straży Pożarnych,
9) reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych oraz komendantów Państwowej Straży Pożarnej – we wszystkich sprawach, a szczególnie socjalno – bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten cel.

Związek realizuje swoje cele przede wszystkim przez:

1) pozyskiwanie środków i funduszy na cele organizacyjne i socjalno – bytowe,
2) organizowanie imprez okolicznościowych związanych z tradycjami pożarniczymi, a także rekreacyjno – wypoczynkowych i kulturalnych,
3) wspieranie doświadczeniem i wiedzą społecznej działalności strażactwa ochotniczego,
4) współdziałanie z komendami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi,
5) podejmowanie interwencji we wszystkich sprawach nurtujących nasze środowisko,
6) nawiązywanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami, związkami i innymi organizacjami w kraju i za granicą,
7) odbywanie okresowych zebrań członków koła i władz Związku,
8) tworzenie zespołów redakcyjnych przy jednostkach organizacyjnych Związku, które opracowują biuletyny informacyjne dla potrzeb wewnętrznych Związku i prowadzą działalność kronikarską i wydawniczą,
9) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów i zadań statutowych.