SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNYCH

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych  realizuje zadania w zakresie spraw:

a) kwatermistrzowskich;
b) technicznych.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych należy w szczególności:

1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
4) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty  ksr-g na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
6) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
7) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
8) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
9) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
10) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
11) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
12) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej
13) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
14) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
15) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
16) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
17) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
18) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
19) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo-zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

Pracownicy:

mgr inż. Andrzej Drozdek
Starszy specjalista

Stanowisko pomocnicze:

mgr inż. Jacek Domański
Starszy technik