SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. FINANSOWYCH

 

Do zadań  Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Finansowych należy w szczególności:

1.  sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;
3a) dokonywania wstępnej kontroli :
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej.

Pracownicy:

asp. Bożena Książek
Główny księgowy