JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA

 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza realizuje zadania w zakresie spraw:

a) ratowniczych;
b) szkoleniowych.

Do zadań  Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4) wykonywanie  podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
6) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach, poznawanie własnego terenu działania;
8) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
9) udział w aktualizacji stanu gotowości operacyjnej, procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej;
10) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
11) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu;
12) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
13) inicjowanie  przedsięwzięć  w  zakresie  kultury fizycznej  i  sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
14) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

Pracownicy:

st. kpt. Ryszard Chwalczuk
Dowódca JRG

kpt. Krzysztof Gomółka
z-ca dowódcy JRG