SEKCJA DS. ORGANIZACYJNO – KADROWYCH

 

Sekcja ds. Organizacyjno – Kadrowych realizuje zadania w zakresie spraw:

a) kadrowych;
b) organizacyjnych;
c) archiwizacji;
d) obsługi kancelarii do ochrony informacji niejawnych.

Do zadań Sekcji ds. Organizacyjno – Kadrowych należy w szczególności:

1) realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej;
3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
4) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
5) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
6) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
7) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
8) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.
9)  realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
10)  organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
11)  opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
12)  prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
13)  prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
14)  organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
15)  przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
16)  organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
17)  realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
18)  prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
19)  ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
20)  prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
21)  bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych;
22)  udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym;
23)  egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych;
24)  kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych w kancelarii niejawnej oraz jednostce organizacyjnej;
25)  wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony;
26)  prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi;
27)  wykonywanie list płac strażaków i pracowników cywilnych komendy.

Pracownicy:

mł. bryg. Sławomir Iwańczuk
Kierownik sekcji

mgr inż. Wojciech Koza
Starszy specjalista