Lis 222014
 

Okres grzewczy – obowiązki właścicieli, zarządców, mieszkańców obiektów użyteczności publicznej (w tym mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego) produkcyjno – magazynowych i inwentarskich mieszkalnych związanych z ich użytkowaniem.

Okres zimowy związany jest z użytkowaniem różnego rodzaju instalacji użytkowych związanych z ogrzewaniem obiektów. Użytkowanie tych instalacji wiąże się z ryzykiem powstania zagrożenia w postaci wystąpienia substancji niebezpiecznych (między innymi tlenku węgla, tzw. czadu) dla zdrowia i życia człowieka.
W celu zapobieżenia wystąpienia sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu człowieka zostały wydane przepisy prawa, które nakładają obowiązek wykonywania konserwacji, przeglądów technicznych i badań instalacji użytkowych.
Wyciąg z przepisów związanych z utrzymaniem instalacji i przewodów kominowych:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt
1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.
2 – W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3 – Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4 – Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
Art. 62 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
1 c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinni przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stających oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.