Sie 172015
 

Wraz ze zwiększoną ilością zapytań dot. składowania słomy i siana w stertach, stogach i brogach. Informujemy, że zgodnie z art. 42 ust. 1, ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów należy spełnić następujące kryteria:

Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie może przekroczyć powierzchni 1000 m² lub kubatury 5000 m³. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

  • od budynków z materiałów:a) palnych – 30 m, b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,
  • od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,
  • od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,
  • od urządzeń i od przewodów linii wysokiego napięcia – 30 m,
  • od lasów i terenów zalesionych – 100 m,
  • między stertami, stogami i brogami stanowiącymi oddzielne strefy pożarowe – 30 m,

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymywać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalanie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.